Skip to main content

SAMENWERKING

Onderzoekers, beheerders en beschermers vinden elkaar

In het project Waddentools Swimway Waddenzee hebben onderzoekers, beheerders en belangenorganisaties elkaar gevonden.
De volgende organisaties dragen met hun eigen expertise bij aan het beantwoorden van de vragen die in het project centraal staan.

Waddenvereniging

De Waddenvereniging komt op voor de belangen van de Waddenzee door in te spelen op alle ontwikkelingen die plaatsvinden in het gebied en door zoveel mogelijk mensen bij haar werk te betrekken. Alle standpunten zijn gebaseerd op feiten en wetenschappelijk onderzoek. De vereniging werkt daarom mee aan projecten die de kennis over de Waddenzee vergroten, zoals Waddentools Swimway Waddenzee.

De Waddenvereniging is penvoerder van het project en deelt de voortgang en bevindingen met het publiek en de beheerders van de Waddenzee.

Wageningen Marine Research

Wageningen Marine Research levert met kennis, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en advies een bijdrage aan een duurzamer, zorgvuldiger beheer, gebruik en bescherming van de natuurlijke rijkdommen in zee-, kust- en zoetwatergebieden. WMR doet veel onderzoek en monitoring in de Waddenzee en heeft onder andere een vestiging in Den Helder. Binnen het project Swimway is WMR onder andere betrokken bij onderzoek naar schoolvormende vissen en grote vissen in de Waddenzee. Ook verzorgt WMR de wetenschappelijke coördinatie van het project.

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)

Het NIOZ doet als nationaal oceanografisch onderzoeksinstituut al bijna 145 jaar multidisciplinair fundamenteel onderzoek naar wetenschappelijke vraagstukken over het functioneren van delta- en kustgebieden, zeeën en oceanen. NIOZ is onderdeel van NWO-I en werkt nauw samen met de Universiteit Utrecht. Het NIOZ heeft een vestiging op Texel.

Binnen het project Swimway is het NIOZ onder andere betrokken bij de onderzoeksvragen over gebruik van de Waddenzee door grote vissen en het toekomstperspectief voor vis in de Waddenzee.

Rijksuniversiteit Groningen

De Faculty of Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) biedt onderdak aan een breed scala aan bèta-disciplines. Een daarvan is mariene biologie, waarbij veel onderzoek plaatsvindt in de Waddenzee.

Binnen het project Swimway is Rijksuniversiteit Groningen betrokken bij onderzoeken naar de betekenis van schelpdierbanken en de randen van het wad voor vis.

Sportvisserij Nederland

Sportvisserij Nederland

Sportvisserij Nederland is een aanspreekpunt voor kennis en informatie over allerlei aspecten van het water- en visstandbeheer. Zelfstandig en met een aantal partners werkt de vereniging aan centraal beheerde kennis- en informatiebanken met gegevens over bijvoorbeeld de visstand, de visserij, de visrechten, de leefomgeving van vissen en waterkwaliteit. De praktische kennis en ervaring wordt ingebracht in diverse projecten. Ook heeft Sportvisserij Nederland expertise in het zenderen van haaien en roggen.

In het project Swimway is Sportvisserij Nederland de partij die de koppeling legt met de sportvissers en betrokken is bij zenderonderzoek.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat beheert en beschermt, samen met overheden, gebiedsbeheerders, hulpdiensten en
maatschappelijke organisaties de Waddenzee. Als water-, kust- en natuurbeheerder wil Rijkswaterstaat dat de natuurlijke dynamiek van getij, wind en golven zoveel mogelijk vrij spel heeft en de levende natuur zich rijk kan ontwikkelen.

Voor een goed beheer is inzicht nodig in het watersysteem en de ecologie van het wad. Daarom stimuleert en faciliteert Rijkswaterstaat waar nodig het onderzoek binnen het project Swimway en vertaalt het de resultaten naar het dagelijkse beheer.

Financiers

Het project Waddentools Swimway Waddenzee wordt financieel gesteund door het Waddenfonds, Het Ministerie van LNV en de provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland.