Skip to main content

Privacyvoorwaarden

Inleiding
Dit zijn de privacy voorwaarden van de Waddenvereniging, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40000475. De voorwaarden hebben betrekking op de gegevensverwerking door de Waddenvereniging door middel van het klantensysteem en de verwerkingen via de website vissenvoorverbinding.nl

De Waddenvereniging respecteert uw privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy van relaties is voor de Waddenvereniging het uitgangspunt bij al haar activiteiten. De Waddenvereniging zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de privacy voorwaarden en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Omvang / doel verwerking persoonsgegevens
De Waddenvereniging zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor het informeren van haar relaties over de activiteiten, voor de naleving van geldende regelgeving, het onderhouden en uitbreiden van onze relatie met u. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om u op de hoogte te houden van het project Vissen voor Verbinding

Rechtsgrond voor verwerking persoonsgegevens
De Waddenvereniging heeft de volgende reden(en) voor het verwerken van de gegevens omdat:

  • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
  • De verwerking is noodzakelijk om een vitaal belang van betrokkene of aanverwanten te beschermen
  • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak
  • De verwerking in is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang
  • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.
  • Persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u in ons bezit hebben of gebruiken voor de doeleinden zoals genoemd in deze Privacyvoorwaarden:

  • Naam
  • E-mail

Verzameling van persoonsgegevens
De Waddenvereniging streeft naar behoud, herstel en goed beheer van natuur, landschap en milieu en van de ecologische en cultuurhistorische waarden van het waddengebied, waaronder begrepen – maar niet uitsluitend – het noordelijk zeekleigebied, de Waddeneilanden, de Waddenzee en de Noordzee als onvervangbare en unieke natuurgebieden. De vereniging stelt zich tevens ten doel de bevordering van de belangstelling voor deze gebieden. ln haar handelen gaat zij uit van het besef, dat de mens een onderdeel is van het ecosysteem. De Waddenvereniging tracht haar doel te bereiken met alle daartoe geëigende middelen, waaronder het ontwikkelen, realiseren en bevorderen van activiteiten ter bescherming van de ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van en in het waddengebied en het opkomen tegen activiteiten die daaraan schade kunnen toebrengen, lobbyactiviteiten en het voeren van juridische procedures en het verzamelen en verspreiden van informatie over het waddengebied. De vereniging streeft ernaar eenieder met belangstelling voor het waddengebied met elkaar in contact te brengen en te verenigen. De vereniging beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en derhalve níet het maken van winst. Daartoe werkt zij samen met verschillende partijen. Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk verzameld als u een lidmaatschap bij ons afsluit, uw gegevens achterlaat op onze websites en/of ons gaat volgen via de sociale media. Incidenteel kan de Waddenvereniging ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen. Uw gegevens worden verwerkt met behulp van onze IT systemen en deze geautomatiseerde informatie gebruiken wij om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden*
De Waddenvereniging kan uw persoonsgegevens aan ondernemingen verstrekken die betrokken zijn bij de verlening van onze diensten, ten behoeve van bovengenoemde doeleinden. De Waddenvereniging zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de bovengenoemde.

De Waddenvereniging zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat deze derden zich houden aan de beginselen van de privacy voorwaarden. Voor zover deze derden uw persoonsgegevens namens ons verwerken, zullen wij verlangen dat zij afdoende maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen.

U dient zich ervan bewust te zijn dat de Waddenvereniging niet verantwoordelijk is voor de privacy voorwaarden van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy voorwaarden en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

De Waddenvereniging werkt samen met externe partijen, dit zijn onder andere Ideavelop, Prisma, Friesland Zorgverzekeraar en Salesforce, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens. De Waddenvereniging zal uw persoonsgegevens niet uitwisselen aan ondernemingen die gelegen zijn buiten Europa of die niet vallen binnen de EER.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens
De Waddenvereniging zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De Waddenvereniging bewaart uw persoonsgegevens gedurende een periode van 24 maanden en betaalgegevens gedurende een periode van 84 maanden, vanaf het moment dat de bewaartermijn gaat lopen ten behoeve van bovengenoemde doeleinden.

Rechten
U heeft er recht op een overzicht van en informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen. Ook heeft u het recht De Waddenvereniging te verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving. U heeft het recht om beperking van uw gegevens verwerking te vragen. Tevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen die wij van u hebben geadministreerd. U kunt schriftelijk contact opnemen met de Waddenvereniging via info@waddenvereniging.nl of per brief naar Waddenvereniging, Postbus 90, 8860 AB, Harlingen.

Verder heeft u het recht kosteloos bezwaar te maken indien u geen prijs stelt op informatie over onze activiteiten en diensten, die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan info@waddenvereniging.nl het onderdeel van de Waddenvereniging waarmee u zaken doet of gebruikt maken van het adres dat u vindt in onze mailing aan u. Indien u van mening bent dat wij onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw verzoek dan kunt u hiervan een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van de Privacy voorwaarden
De Waddenvereniging kan deze Privacy voorwaarden zonder schriftelijke vooraankondiging wijzigen en bijwerken. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen.

Contact
Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Waddenvereniging, via telefoonnummer 0517 – 493 693 (ma t/m vrij 09:00 tot 13:00 uur) of het contactformulier op onze website www.waddenvereniging.nl.