Skip to main content

LEVENSCYCLUSBENADERING

Swimway

Gezien de verschillende functies van de Waddenzee voor vissen neemt Waddentools Swimway de levenscyclusbenadering als uitgangspunt. Alleen door de verschillende functies te kennen kan er bepaald worden welke maatregelen bijdragen aan het versterken van de functie van de Waddenzee voor deze vissoorten. Gedurende een bepaalde periode in hun leven maken vissen gebruik van de Waddenzee, maar veel soorten brengen een deel van hun leven ook elders door. Zoals sommige vogelsoorten naar het Waddengebied komen om te broeden en andere om te overwinteren of op te vetten voor hun vlucht naar het zuiden, zo komen vissoorten op verschillende momenten in het jaar met verschillende doelen naar de Waddenzee. Schol, tong en haring gebruiken de Waddenzee bijvoorbeeld vooral als kinderkamer in het voorjaar en de zomer. Zeebaars, harder en schar komen in warme of juist koude maanden om te foerageren. Daarbij stelt elke vissoort zijn eigen eisen aan het habitat van de Waddenzee.

Flyway als voorbeeld

De enorme inspanning aan vogelonderzoek in de Waddenzee die afgelopen decennia is uitgevoerd, heeft wel laten zien dat de Waddenzee gezien moet worden als een onderdeel in het hele vogelleven. Als je wil begrijpen waarom populaties het goed of slecht doen, moet je weten waar de zwakste schakel zit. Die kan zowel binnen als buiten de Waddenzee liggen. Net als veel trekvogels, trekken vissen ook. Alleen focussen op de Waddenzee geeft dan niet de benodigde antwoorden. Dus ook voor die groep is het belangrijk populaties op een grotere schaal dan alleen maar de Waddenzee te onderzoeken en die aanpak is inmiddels ook afgesproken met onze mede-Waddenzeelanden Duitsland en Denemarken. Waddentools-Swimway richt zich daarom op de schakelfunctie van de Waddenzee en focust op soortgroepen en leefgebieden waar we tot nu toe nog niet veel over weten.

Optimaal beheer

Na een analyse van beperkende factoren toetsen we welke beheermaatregelen, in welke uitvoering, het meest bijdragen aan de functies van de Waddenzee voor vis. Dit doen we op plekken waarvan bekend is dat ze kansrijk zijn voor vier verschillende zogenoemde visgildes (groepen van soorten die de Waddenzee op eenzelfde manier gebruiken). Denk aan natuurontwikkeling op de kwelders, gesloten gebieden voor visserij, aanleg van vogelbroedgebieden en vismigratievoorzieningen. Op deze manier kunnen we bepalen of en hoe deze maatregelen optimaal bijdragen aan versterking van de functies van de Waddenzee.